Foredrag / Workshops
Aben følger med begær og hierarkier i menneskets psykologi
Menneskets eksistens er nedarvet gennem millioner års evolution, fra primat til jæger-samler til dem vi er i dag. Underliggende homo sapiens skjorte og gode manerer ligger mere end 96% DNA til deling med de øvrige store aber. Vi er ikke guds børn, men biologiske skabninger, gjort af kød, blod og neurokemi svarende til vores evolutionshistoriske forfædre, statusorienterede og evigt opmærksomme på dominans og underkastelse.

Troels Gottlieb retter med dette foredrag fokus på emner, som både psykologiske grundbøger og mainstream ledelsesteori helst undgår, og som vi hver især nødigt identificerer os med, men til gengæld sladrer om at se hos andre.

Magtspil og sociale hierarkier er tabuiserede at forholde sig til og vanskelige at se med det blotte øje. Derfor drages menneskeheden kloden rundt af tydelige tab-eller-vind, sex-og-bedrag og liv-eller-død-dramaer, lige fra Tour de France til Game of Thrones. På den måde studerer vi eksistensens fortrængte temaer i en armslængde. Det være sig erfaringer fra søskendeflokken, skolegården, fodboldholdet – eller fra de leder- og medarbejdergrupper, som vi store dele af vores vågne tid skal håndtere, men i dag mangler sprog og forståelse for.
Skidt og kanel indenfor tests?
Test er en central del af arbejdet med headhunting og rekruttering. Men anvendelsen af test har ogsåaltid været flittigt debatteret. På denne workshop underviser Gottlieb & Klewe i kvalitetsvurdering, faldgruber og potentialer inden for erhvervsrettede test.

Læs eventuelt mere i vores artikel i Erhvervspsykologi
Se link

Læs eventuelt mere i vores artikel i Psyke & Logos
Se link

Hør eventuelt mere fra da vi gæstede Morten Münsters podcast:
Se link
Med personligheden på arbejde
Der stilles disse år forventninger til, at ledere forholder sig til deres personlige lederskab – at ledere kender sig selv. Men hvad vil det egentlig sige? Med afsæt Robert Hogans teorier og forskning, retter Gottlieb & Klewe fokus på vigtigheden af at kende og håndtere eget omdømme. Herunder ikke mindst at turde se sine personlige ømme punkter i øjnene og sætte sin sociale intelligens i spil. Som forberedelse til denne workshop kan deltagerne med fordel have indsamlet noget feedback via et feedbackskema som rundsendes til fem medarbejdere og/eller kollegaer.

Hør eventuelt mere om personligheden på arbejde fra da vi gæstede Lone Franks podcast
Se link
Ledelse og gruppedynamik
Hemmeligheden bag en organisations succes er ofte stærke teams. Og det er i højere grad end nogensinde grupper frem for enkeltpersoner, der er med til at gøre en forskel. Men hvordan skaber man effektive teams? Et effektivt team kræver, at alle kender deres plads og ved, hvem der er ansvarlige for hvad. Og dette er slet ikke det samme, som den besnærende ide om selvstyrende teams. Tværtimod har lederen en central opgave, i forhold til at sikre, at hierarkier i grupper og teams er baseret på kompetence og ikke på dominans, anciennitet eller ligefrem bluf, og at teammedlemmerne rammer den rette balance af ”getting along” og ”getting ahead”.

Læs eventuelt vores interview i Planet Business
Se link
Mentalisering – din kapacitet for social intelligens
En ny undersøgelse fra Djøf konkluderer, at virksomhederne mere end nogensinde før efterspørger sociale kompetencer og empati. At kunne samarbejde, koordinere, forhandle og generelt håndtere relationer er åbenlyst centrale lederegenskaber. Men er det nu også rigtigt, at alt kan løses med empati? Med afsæt i en nyere gren i psykologien, som er baseret på en fusion af psykodynamisk teori og moderne neuro- og evolutionspsykologisk evidens, indfører Gottlieb & Klewe deltagerne i vigtigheden af at mentalisere godt – at ”føle klart” og ”forstå sig selv set udefra og andre set indefra”. Og det er noget lidt andet end at være empatisk, som i mange sammenhænge faktisk kan stå i vejen for, at lederen træder i karakter som den myndige autoritet både medarbejdere og organisationer
også har brug for.
Ledelse som stresshåndtering
Uanset hvilken holdning den enkelte leder måtte have til fænomenet stress, så er fakta som den ansvarlige virksomhed forholder til, at:
- Stress og depression ser ud til i 2020 at være en af de største sygdomsfaktorer (WHO)
- Andelen af beskæftigede med væsentlige psykiske belastninger og symptomer er stigende (NFA, 2017)
- 15 % af de erhvervsaktive danskere føler sig stressede ”hele tiden” eller ”ofte”, og jobbet er den primære årsag (NFA, 2014).
- Andelen af stressede er fire gange så høj, for de der har en lav ledelseskvalitet – og deres sygefravær er næsten dobbelt så højt (COWI, 2018)

Formålet med workshoppen er at give lederne viden og konkrete værktøjer til at håndtere stressramte medarbejdere, og herved minimere stressomkostningerne, som f.eks. nedsat performance, forhøjet konflikt, mistrivsel, sygefravær og opsigelser.

Læs eventuelt vores essay i Zetland
Se link

Læs eventuelt vores interview i AS3
Se link
Der er fortsat brug Alfaerne!
Troels Gottlieb gjorde, i sit medieombruste psykologispeciale, op med forestillingen om den humanistiske coach, netop da det danske herrehåndbold-landshold med Ulrik Wilbek i spidsen vandt deres første guld. Med udgangspunkt i den nuværende Viborg-borgmester – og måske kommende Venstre næstformand – beskrev han, hvordan Wilbeks mesterskaber er resultatet af en autoritær ledelsesstil, slet ikke af den humanistiske coach, som både Wilbek selv og medierne ellers dyrkede skulle være tilfældet. På workshoppen stiller vi skarpt på tabuerne omkring autoritetsrelationer, som - særligt i Danmark – er blevet mistænkeliggjorte og noget som forsøges undgået, eller i det mindste skjult.

Læs eventuelt vores interview i Information
Se link

Læs eventuelt mere i vores kronik i Psykolog Nyt
Se link
Ledelse på tværs af generationer
Allerede i 2020 udgjorde millinieals – generationen født mellem 1980 og 2000 – over en tredjedel af arbejdsudbuddet. De er vokset op midt en verdenshistorisk eksplosiv rigdom og vækst, og mange af dem med hver sin smartphone og nye kommunikationsmidler og videnskanaler i lommen. Millennials kommer derfor med en helt anden baggrund og forventning ind på et arbejdsmarked, der en tid endnu er befolket af ledere med et andet ”mindset” og værdigrundlag. På denne baggrund er et af de store spørgsmål lige nu: Hvilken fornyelse vil det kræve i vores organisationer (og hos os selv), når vi skal tiltrække, udvikle og fastholde denne nye generation - på et arbejdsmarked, hvor der umiddelbart er lavt udbud og høj efterspørgsel på arbejdskraft?
Gennem oplæg og øvelser får deltagerne på workshoppen ledelse på tværs af generationer, både forskningsbaseret viden omkring tidens tendenser, samt mulighed for at reflektere over og drøfte centrale problemstillinger i forhold til egen ledelsespraksis i forbindelse med disse spørgsmål.

Læs evt. vores kronik i Frederiksborg Amtsavis.
Se link
Ledelse af fagprofessionelle med fokus på performance
I den skandinaviske tradition, og dette måske særligt indenfor den offentlige sektor, er det et lettere tabuiseret forhold, at nogle medarbejdere genererer langt mere værdi for borgere, kunder og virksomhedsejere end andre. På baggrund af det danske lighedsideal, falder det os mere naturligt at tale om trivslen på arbejdet, end om hvor meget vi får fra hånden. På denne workshop retter vi fokus på, hvorfor det faktisk giver rigtig god mening at have fokus på individuel performance – både af hensyn til produktiviteten, men i den grad også for at sikre trivsel, arbejdsglæde og fastholdelse af gode medarbejdere.

Samtidig introduceres deltagerne til Gottlieb & Klewes performancemodel, som kan udgøre et konkret værktøj til at kortlægge egen medarbejdergruppe, og identificere hvor ledelsesressourcerne anvendes bedst og med størstretfærdighed.
Ledelse i kompleksitet – og forandringer
”Det er meget komplekst!” Dette udsagn anvendes ikke sjældent som en dårlig undskyldning for ikke at tage handling. Men tidens globaliserede og højteknologiserede verden er vitterlig kompliceret og ikke mindst forceret. Vi præsenteres konstant for nye input, forventninger og dagsordener, uden at der findes en allerede etableret praksis eller klare svar, der kan danne grundlag for vores beslutninger.

På workshoppen ledelse i kompleksitet – og forandringer introduceres deltagerne til modeller og teorier, som gør det muligt at undslippe handlingslammelse og håbløshedsfølelse, for i stedet at kunne navigere i kompleksiteten.
Ydelser.